Stomatitisaccording to TCM

Symptom family: Oral and Throat Ulcers and Sores

Sub-symptom(s): Aphthous Stomatitis

TCM Herbal Formulas for Stomatitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address stomatitis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that clear heat from the organs
 • Formulas that clear heat and resolve toxicity
 • Formulas that clear qi-level heat
 • Formulas that nourish the heart and calm the mind
 • Formulas that clear heat and expel dampness
 • Formulas that clear heat and open sensory orifices
 • Formulas that enrich yin and moisten dryness
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that expel parasites

All "formulas that clear heat and resolve toxicity" recommended for stomatitis

Formula Key herbs
Huang Lian Jiao Du Tang Goldthread Rhizomes (Huang Lian)
Huang Lian Jie Du Tang Goldthread Rhizomes (Huang Lian)
Liang Ge San Forsythia Fruits (Lian Qiao)

All "formulas that clear qi-level heat" recommended for stomatitis

Formula Key herbs
Bai Hu Tang Gypsum (Shi Gao)
Zhu Ye Shi Gao Tang Gypsum (Shi Gao)

All "formulas that nourish the heart and calm the mind" recommended for stomatitis

Formula Key herbs
Huang Lian E Jiao Tang Goldthread Rhizomes (Huang Lian), Donkey-Hide Gelatin (E Jiao)
Tian Wang Bu Xin Dan Unprepared Rehmannia (Di Huang)

TCM Herbs for Stomatitis

Explore below some TCM herbs used to address stomatitis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that drain dampness
 • Herbs that cool the blood
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs that invigorate the blood
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that stabilize and bind

"Herbs that drain Dampness" recommended for stomatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Chinese Pink Herbs (Qu Mai) Ba Zheng San
Knotgrass (Bian Xu) Ba Zheng San
Akebia Stems (Mu Tong) Dao Chi San

"Herbs that cool the Blood" recommended for stomatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ox Gallstones (Niu Huang) Niu Huang Qing Xin Wan
Unprepared Rehmannia (Di Huang) Tian Wang Bu Xin Dan
Ningpo Figwort Roots (Xuan Shen) Zeng Ye Tang

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for stomatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Gypsum (Shi Gao) Bai Hu Tang | Yu Nu Jian | Yu Nu Tang | Zhu Ye Shi Gao Tang | Xie Huang San
Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi) Xie Huang San