TCM Herbal Formulas for Bronchitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address bronchitis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • External formulas for external disorders
 • Formulas that disperse dryness and moisten
 • Formulas that clear wind-Cold
 • Formulas that clear heat and transform phlegm
 • Formulas that dry dampness and transform phlegm
 • Formulas that warm and transform water and dampness
 • Formulas that clear heat from the organs
 • Formulas for a rebellious qi
 • Formulas that warm and transform phlegm-Cold
 • Formulas that clear wind-Heat
 • Formulas that clear internal abscesses and sores
 • Formulas that clear qi-level heat
 • Formulas that dispel phlegm
 • Formulas that enrich yin and moisten dryness
 • Formulas that clear dryness
 • Formulas that transform phlegm and extinguish wind
 • Formulas that secure lungs and stop coughing
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that clear exterior disorders with interior deficiency
 • Formulas that warm yang and tonify

All "formulas that clear heat and transform phlegm" recommended for bronchitis

Formula Key herbs
Xiao Xian Xiong Tang Snake Gourds (Gua Lou)
Gun Tan Wan Chlorite Schist (Meng Shi)
Qing Qi Hua Tan Wan Arisaema With Bile (Dan Nan Xing)

All "formulas that dry dampness and transform phlegm" recommended for bronchitis

Formula Key herbs
Er Chen Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia), Tangerine Peel (Chen Pi)
Huang Lian Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)
Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)

All "formulas that warm and transform water and dampness" recommended for bronchitis

Formula Key herbs
Ling Gui Zhu Gan Tang Poria-Cocos Mushrooms (Fu Ling)
Fu Zi Tang Prepared Aconite (Zhi Fu Zi)

All "formulas that clear heat from the organs" recommended for bronchitis

Formula Key herbs
Xie Bai San Mulberry Bark (Sang Bai Pi)
Xin Yi Qing Fei Yin Biond’S Magnolia Flowers (Xin Yi Hua)

All "formulas for a rebellious qi" recommended for bronchitis

Formula Key herbs
Ding Chuan Tang Ginkgo Nuts (Bai Guo), Ephedra (Ma Huang)
Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Seeds (Zi Su Zi)

All "formulas that warm and transform phlegm-Cold" recommended for bronchitis

Formula Key herbs
Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang Dried Ginger (Gan Jiang)
San Zi Yang Qin Tang White Mustard Seeds (Bai Jie Zi), Perilla Seeds (Zi Su Zi), Radish Seeds (Lai Fu Zi)

Acupoints for Bronchitis

See more details below about Feishu BL-13, an acupoint used to address bronchitis.

 • By Meridian
 • Bladder Channel
Feishu BL-13

Feishu BL-13

1.5 cun lateral to the lower border of the spinous process of the 3rd thoracic vertebra (T3).

TCM Herbs for Bronchitis

Explore below some TCM herbs used to address bronchitis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that relieve coughing and wheezing
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Herbs that cool the blood
 • Herbs that drain dampness
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Herbs that regulate qi
 • Herbs that stabilize and bind
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Herbs that anchor and calm the spirit
 • Cathartic herbs that drain downward
 • Herbs that dispel wind and dampness
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs that invigorate the blood
 • Tonic herbs for yang deficiency
 • Herbs that relieve food stagnation

"Herbs that relieve coughing and wheezing" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Apricot Seeds (Xing Ren) Xing Su San | Sang Xing Tang
Stemona Roots (Bai Bu) Zhi Sou San
Aster Roots (Zi Wan) Zhi Sou San
Loquat Leaves (Pi Pa Ye) Not applicable
Japanese Ardisia (Ai Di Cha) Not applicable

"Cool herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
White Mustard Seeds (Bai Jie Zi) San Zi Yang Qin Tang
Snake Gourds (Gua Lou) Xiao Xian Xiong Tang
Chlorite Schist (Meng Shi) Gun Tan Wan
Arisaema With Bile (Dan Nan Xing) Qing Qi Hua Tan Wan
Sargassum (Hai Zao) Not applicable

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi) Zhi Zi Chi Tang | Sang Xing Tang
Common Reed Rhizomes (Lu Gen) Wei Jing Tang
Climbing Groundsel Herbs (Qian Li Guang) Not applicable

"Tonic herbs for Yin Deficiency" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Dwarf Lilyturf Roots (Mai Dong) Sha Shen Mai Men Dong Tang | Mai Men Dong Tang
Lily Bulbs (Bai He) Bai He Gu Jin Tang
Glehnia Roots (Bei Sha Shen) Sha Shen Mai Men Dong Tang

"Herbs that cool the Blood" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Mulberry Bark (Sang Bai Pi) Xie Bai San
Unprepared Rehmannia (Di Huang) Bai He Gu Jin Tang
Marshmallow Root (Yao Shu Kui) Not applicable

"Herbs that drain Dampness" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Poria-Cocos Mushrooms (Fu Ling) Ling Gui Zhu Gan Tang | Shen Ling Bai Zhu San
Wax Gourd Seeds (Dong Gua Zi) Not applicable

"Cool/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Mulberry Leaves (Sang Ye) Sang Ju Yin | Sha Shen Mai Men Dong Tang | Qing Zao Jiu Fei Tang | Sang Xing Tang
Chrysanthemum Flowers (Ju Hua) Sang Ju Yin

"Herbs that clear Heat and relieve Toxicity" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Honeysuckle Flowers (Jin Yin Hua) Yin Qiao San
Forsythia Fruits (Lian Qiao) Yin Qiao San

"Herbs that regulate Qi" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Red Tangerine Peel (Ju Hong) Di Tan Tang
Tangerine Peel (Chen Pi) Er Chen Tang

"Herbs that stabilize and bind" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginkgo Nuts (Bai Guo) Ding Chuan Tang
Poppy Capsules (Ying Su Ke) Jiu Xian San

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Fu Zi Tang | Shen Qi Wan
Dried Ginger (Gan Jiang) Li Zhong Wan | Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang