Chronic Bronchitisaccording to TCM

Symptom family: Respiratory Disorders and Symptoms

Parent symptom: Bronchitis

TCM Herbal Formulas for Chronic Bronchitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address chronic bronchitis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that dry dampness and transform phlegm
 • Formulas for a rebellious qi
 • Formulas that warm and transform phlegm-Cold
 • Formulas that dispel phlegm
 • Formulas that warm and transform water and dampness
 • Formulas that secure lungs and stop coughing
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that clear wind-Cold
 • Formulas that clear exterior disorders with interior deficiency
 • Formulas that enrich yin and moisten dryness
 • Formulas that clear heat and transform phlegm
 • Formulas that disperse dryness and moisten
 • Formulas that clear dryness
 • Formulas that warm yang and tonify
 • Formulas that clear heat from the organs
 • Formulas that transform phlegm and extinguish wind

All "formulas that dry dampness and transform phlegm" recommended for chronic bronchitis

Formula Key herbs
Er Chen Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia), Tangerine Peel (Chen Pi)
Huang Lian Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)
Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)

All "formulas for a rebellious qi" recommended for chronic bronchitis

Formula Key herbs
Ding Chuan Tang Ginkgo Nuts (Bai Guo), Ephedra (Ma Huang)
Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Seeds (Zi Su Zi)

All "formulas that warm and transform phlegm-Cold" recommended for chronic bronchitis

Formula Key herbs
Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang Dried Ginger (Gan Jiang)
San Zi Yang Qin Tang White Mustard Seeds (Bai Jie Zi), Perilla Seeds (Zi Su Zi), Radish Seeds (Lai Fu Zi)

TCM Herbs for Chronic Bronchitis

Explore below some TCM herbs used to address chronic bronchitis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that relieve coughing and wheezing
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Herbs that regulate qi
 • Herbs that stabilize and bind
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Cathartic herbs that drain downward
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs that cool the blood
 • Herbs that invigorate the blood
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Tonic herbs for yang deficiency
 • Herbs that relieve food stagnation
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Herbs that drain dampness

"Herbs that relieve coughing and wheezing" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Apricot Seeds (Xing Ren) Sang Xing Tang
Aster Roots (Zi Wan) Zhi Sou San
Stemona Roots (Bai Bu) Zhi Sou San
Japanese Ardisia (Ai Di Cha) Not applicable

"Warm herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia) Er Chen Tang | Huang Lian Wen Dan Tang | Wen Dan Tang
Perilla Seeds (Zi Su Zi) San Zi Yang Qin Tang | Su Zi Jiang Qi Tang
Arisaema (Tian Nan Xing) Di Tan Tang

"Warm/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ephedra (Ma Huang) Ding Chuan Tang | Ma Huang Tang | Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang
Cinnamon Twigs (Gui Zhi) Shen Qi Wan
Biond’S Magnolia Flowers (Xin Yi Hua) Xin Yi Qing Fei Yin

"Cool herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
White Mustard Seeds (Bai Jie Zi) San Zi Yang Qin Tang
Arisaema With Bile (Dan Nan Xing) Qing Qi Hua Tan Wan

"Tonic herbs for Yin Deficiency" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Lily Bulbs (Bai He) Bai He Gu Jin Tang
Dwarf Lilyturf Roots (Mai Dong) Mai Men Dong Tang

"Herbs that regulate Qi" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Red Tangerine Peel (Ju Hong) Di Tan Tang
Tangerine Peel (Chen Pi) Er Chen Tang

"Herbs that stabilize and bind" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginkgo Nuts (Bai Guo) Ding Chuan Tang
Poppy Capsules (Ying Su Ke) Jiu Xian San

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for chronic bronchitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Fu Zi Tang | Shen Qi Wan
Dried Ginger (Gan Jiang) Li Zhong Wan | Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang