Bronchiectasisaccording to TCM

Symptom family: Respiratory Disorders and Symptoms

Did you mean? Bronchiolitis

TCM Herbal Formulas for Bronchiectasis

Explore below some TCM herbal formulas used to address bronchiectasis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that stop bleeding
 • Formulas that dispel phlegm
 • Formulas that enrich yin and moisten dryness
 • Formulas that clear heat and transform phlegm
 • Formulas that disperse dryness and moisten
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that tonify blood
 • Formulas that clear internal abscesses and sores
 • Formulas that clear qi-level heat

All "formulas that nourish yin and tonify" recommended for bronchiectasis

Formula Key herbs
Bu Fei E Jiao Tang Donkey-Hide Gelatin (E Jiao)
Da Bu Yin Wan Prepared Rehmannia (Shu Di huang), Tortoise Plastrons (Gui Ban)

All "formulas that stop bleeding" recommended for bronchiectasis

Formula Key herbs
Ke Xie Fang Natural Indigo (Qing Dai), Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi)
Shi Hui San Japanese Thistle (Da Ji), Field Thistles (Xiao Ji)

TCM Herbs for Bronchiectasis

Explore below some TCM herbs used to address bronchiectasis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Herbs that invigorate the blood
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Herbs that regulate qi
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Tonic herbs for yang deficiency
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that stop bleeding
 • Herbs that cool the blood

"Tonic herbs for Blood Deficiency" recommended for bronchiectasis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Prepared Rehmannia (Shu Di huang) Da Bu Yin Wan
White Peony Roots (Bai Shao) Shao Yao Gan Cao Tang

"Tonic herbs for Yin Deficiency" recommended for bronchiectasis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Tortoise Plastrons (Gui Ban) Da Bu Yin Wan
Dwarf Lilyturf Roots (Mai Dong) Mai Men Dong Tang

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for bronchiectasis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi) Ke Xie Fang | Zhi Zi Chi Tang
Common Reed Rhizomes (Lu Gen) Wei Jing Tang