Hepatitisaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Hepatitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address hepatitis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that clear heat and expel dampness
 • Formulas that clear heat and resolve toxicity
 • Formulas that promote qi movement
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that harmonize lesser yang-warp disorders
 • Formulas that purge heat accumulation
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that dry dampness and transform phlegm
 • Formulas that tonify qi and blood
 • Formulas that harmonize stomach-Intestines
 • Formulas that vent membrane source
 • Formulas that secure irregular uterine bleeding and stop vaginal discharge
 • Formulas that promote urination and leach out dampness
 • Formulas that clear nutritive-level heat
 • Formulas that clear heat and transform phlegm
 • Formulas that harmonize liver-Spleen
 • Formulas that release the exterior and purge the interior
 • Formulas that nourish the heart and calm the mind
 • Formulas that expel dampness
 • Formulas for a rebellious qi
 • Formulas that clear external abscesses and sores
 • Formulas that clear heat from the organs
 • Formulas that transform dampness and harmonize stomach

All "formulas that warm the middle and dispel cold" recommended for hepatitis

Formula Key herbs
Huang Qi Jian Zhong Tang Milkvetch Roots (Huang Qi), Maltose (Yi Tang)
Wu Zhu Yu Tang Evodia Fruits (Wu Zhu Yu)
Xiao Jian Zhong Tang Maltose (Yi Tang)

All "formulas that harmonize lesser yang-warp disorders" recommended for hepatitis

Formula Key herbs
Xiao Chai Hu Tang Bupleurum Roots (Chai Hu)
Hao Qin Qing Dan Tang Sweet Wormwood Herbs (Qing Hao), Baikal Skullcap Roots (Huang Qin)

All "formulas that purge heat accumulation" recommended for hepatitis

Formula Key herbs
Xiao Cheng Qi Tang
Da Cheng Qi Tang Rhubarb (Da Huang)

All "formulas that nourish yin and tonify" recommended for hepatitis

Formula Key herbs
Yi Guan Jian
Liu Wei Di Huang Wan Prepared Rehmannia (Shu Di huang)

All "formulas that dry dampness and transform phlegm" recommended for hepatitis

Formula Key herbs
Huang Lian Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)
Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)

TCM Herbs for Hepatitis

Explore below some TCM herbs used to address hepatitis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Herbs that invigorate the blood
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that drain dampness
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Aromatic herbs that transform dampness
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Herbs that dispel wind and dampness
 • Herbs that cool the blood
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Herbs that stabilize and bind
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that regulate qi
 • Herbs that relieve coughing and wheezing
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
 • Purgative herbs that drain downward
 • Herbs that nourish the heart and calm the spirit
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold

"Herbs that clear Heat and relieve Toxicity" recommended for hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Honeysuckle Flowers (Jin Yin Hua) Wu Wei Xiao Du Yin
Forsythia Fruits (Lian Qiao) Liang Ge San
Dandelions (Pu Gong Ying) Not applicable
Milk Thistle Seeds (Shui Fei Ji) Not applicable
Oldenlandia (Bai Hua She She Cao) Not applicable
Andrographis Herbs (Chuan Xin Lian) Not applicable
Selanginella Herbs (Shi shang Bai) Not applicable

"Aromatic herbs that transform Dampness" recommended for hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Black Atractylodes Rhizomes (Cang Zhu) Wei Ling Tang | Ping Wei San
Cardamon Fruits (Bai Dou Kou) San Ren Tang
Houpu Magnolia Bark (Hou Pu) Lian Po Yin

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Sweet Wormwood Herbs (Qing Hao) Hao Qin Qing Dan Tang
Barbat Skullcap Herb (Ban Zhi Lian) Not applicable

"Herbs that dispel Wind and Dampness" recommended for hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Garden Balsam Stems (Tou Gu Cao) Not applicable
Gentian Roots (Qin Jiao) Not applicable

"Herbs that cool the Blood" recommended for hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Water Buffalo Horns (Shui Niu Jiao) Xi Jiao Di Huang Tang
Woad Leaves (Da Qing Ye) Not applicable

"Warm herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia) Huang Lian Wen Dan Tang | Wen Dan Tang
Inula Flowers (Xuan Fu Hua) Xuan Fu Dai Zhe Tang | Xuan Fu Hua Tang