Gastroenteritisaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Gastroenteritis

Explore below some TCM herbal formulas used to address gastroenteritis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that clear wind-Cold
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that clear heat and expel dampness
 • Formulas that dispel summer-Heat and facilitate resolution of dampness
 • Formulas that rescue devastated yang
 • Formulas that clear heat and resolve toxicity
 • Formulas that dispel summer-Heat and resolve exterior
 • Formulas that reduce food accumulation and transform stagnation
 • Formulas that transform dampness and harmonize stomach
 • Formulas that expel dampness
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that clear heat and open sensory orifices
 • Formulas that release the exterior and clear the interior
 • Formulas that clear heat from the organs
 • Formulas that promote urination and leach out dampness

All "formulas that warm the middle and dispel cold" recommended for gastroenteritis

Formula Key herbs
Li Zhong Wan Dried Ginger (Gan Jiang)
Wu Zhu Yu Tang Evodia Fruits (Wu Zhu Yu)

All "formulas that clear heat and expel dampness" recommended for gastroenteritis

Formula Key herbs
Lian Po Yin Goldthread Rhizomes (Huang Lian), Houpu Magnolia Bark (Hou Pu)
Gan Lu Xiao Du Dan Baikal Skullcap Roots (Huang Qin), Talc (Hua Shi), Virgate Wormwood (Yin Chen)

All "formulas that dispel summer-Heat and facilitate resolution of dampness" recommended for gastroenteritis

Formula Key herbs
Liu Yi San Talc (Hua Shi)
Gui Ling Gan Lu Yin Talc (Hua Shi)

All "formulas that rescue devastated yang" recommended for gastroenteritis

Formula Key herbs
Si Ni Tang Prepared Aconite (Zhi Fu Zi)
Hui Yang Jiu Ji Tang Prepared Aconite (Zhi Fu Zi), Dried Ginger (Gan Jiang), Cinnamon Bark (Rou Gui)

All "formulas that clear heat and resolve toxicity" recommended for gastroenteritis

Formula Key herbs
Huang Lian Jiao Du Tang Goldthread Rhizomes (Huang Lian)
Huang Lian Jie Du Tang Goldthread Rhizomes (Huang Lian)

All "formulas that dispel summer-Heat and resolve exterior" recommended for gastroenteritis

Formula Key herbs
Xiang Ru San Vietnamese Balm (Xiang Ru)
Xin Jia Xiang Ru Yin Vietnamese Balm (Xiang Ru)

TCM Herbs for Gastroenteritis

Explore below some TCM herbs used to address gastroenteritis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that drain dampness
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Aromatic herbs that transform dampness
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Herbs that relieve food stagnation
 • Herbs that cool the blood
 • Herbs that open the orifices
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for gastroenteritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginseng (Ren Shen) Shen Ling Bai Zhu San
Atractylodes Rhizomes (Bai Zhu) Shen Ling Bai Zhu San
Liquorice (Gan Cao) Shen Ling Bai Zhu San
Jiaogulan (Jiao Gu Lan) Not applicable

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for gastroenteritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Dried Ginger (Gan Jiang) Li Zhong Wan | Hui Yang Jiu Ji Tang
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Si Ni Tang | Hui Yang Jiu Ji Tang
Cinnamon Bark (Rou Gui) Hui Yang Jiu Ji Tang
Evodia Fruits (Wu Zhu Yu) Wu Zhu Yu Tang

"Aromatic herbs that transform Dampness" recommended for gastroenteritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Korean Mint (Huo Xiang) Huo Xiang Zheng Qi San
Houpu Magnolia Bark (Hou Pu) Lian Po Yin
Black Atractylodes Rhizomes (Cang Zhu) Wei Ling Tang

"Herbs that clear Heat and relieve Toxicity" recommended for gastroenteritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Chinese Lobelia Herbs (Ban Bian Lian) Not applicable
Oldenlandia (Bai Hua She She Cao) Not applicable

"Herbs that clear Heat and dry Dampness" recommended for gastroenteritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Goldthread Rhizomes (Huang Lian) Lian Po Yin | Huang Lian Jiao Du Tang | Huang Lian Jie Du Tang | Shao Yao Tang
Baikal Skullcap Roots (Huang Qin) Gan Lu Xiao Du Dan | Shao Yao Tang