Coronary Artery Diseaseaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Coronary Artery Disease

Explore below some TCM herbal formulas used to address coronary artery disease, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that release the exterior and warm the interior
 • Formulas that warm and transform water and dampness
 • Formulas that regulate blood
 • Formulas that release the exterior and clear the interior
 • Formulas that harmonize lesser yang-warp disorders
 • Formulas that warm the meridians and disperse cold
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that harmonize liver-Spleen
 • Formulas that pacify and extinguish internal wind
 • Formulas that tonify qi and blood
 • Formulas that clear qi-level heat
 • Formulas that warm interior cold

All "formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation" recommended for coronary artery disease

Formula Key herbs
Xuan Fu Hua Tang Inula Flowers (Xuan Fu Hua)
Xue Fu Zhu Yu Tang Peach Kernels (Tao Ren), Safflowers (Hong Hua), Szechuan Lovage Roots (Chuan Xiong)

Acupoints for Coronary Artery Disease

See more details below about Jueyinshu BL-14, an acupoint used to address coronary artery disease.

 • By Meridian
 • Bladder Channel
Jueyinshu BL-14

Jueyinshu BL-14

1.5 cun lateral to the lower border of the spinous process of the 4th thoracic vertebra (T4).

TCM Herbs for Coronary Artery Disease

Explore below some TCM herbs used to address coronary artery disease, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that invigorate the blood
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs that anchor and calm the spirit
 • Herbs that regulate qi
 • Herbs that open the orifices
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that drain dampness
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough

"Herbs that invigorate the Blood" recommended for coronary artery disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Peach Kernels (Tao Ren) Xue Fu Zhu Yu Tang
Safflowers (Hong Hua) Xue Fu Zhu Yu Tang
Szechuan Lovage Roots (Chuan Xiong) Xue Fu Zhu Yu Tang
Achyranthes Roots (Niu Xi) Zhen Gan Xi Feng Tang

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for coronary artery disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginseng (Ren Shen) Gui Zhi Ren Shen Tang | Sheng Mai San
Milkvetch Roots (Huang Qi) Bu Yang Huang Wu Tang | Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang
Liquorice (Gan Cao) Zhi Gan Cao Tang

"Cool/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for coronary artery disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Kudzu Roots (Ge Gen) Ge Geng Huang Qin Huang Lian Tang
Bupleurum Roots (Chai Hu) Si Ni San

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for coronary artery disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Sweet Wormwood Herbs (Qing Hao) Hao Qin Qing Dan Tang
Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi) Zhi Zi Chi Tang

"Tonic herbs for Blood Deficiency" recommended for coronary artery disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Prepared Rehmannia (Shu Di huang) Liu Wei Di Huang Wan
Dong Quai (Dang Gui) Dang Gui Si Ni Tang