Henoch-Schonlein Purpuraaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Henoch-Schonlein Purpura

Explore below some TCM herbal formulas used to address henoch-Schonlein purpura, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that clear heat and expel dampness
 • Formulas that tonify qi and blood
 • Formulas that clear wind-Cold
 • Formulas that tonify blood
 • Formulas that regulate blood
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that clear nutritive-level heat
 • Formulas that dredge and disperse external wind

TCM Herbs for Henoch-Schonlein Purpura

Explore below some TCM herbs used to address henoch-Schonlein purpura, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that invigorate the blood
 • Herbs that drain dampness
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Purgative herbs that drain downward
 • Herbs that cool the blood

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for henoch-Schonlein purpura

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginseng (Ren Shen) Gui Pi Tang
Milkvetch Roots (Huang Qi) Gui Pi Tang
Atractylodes Rhizomes (Bai Zhu) Gui Pi Tang
Liquorice (Gan Cao) Gui Pi Tang

"Warm/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for henoch-Schonlein purpura

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi) Gui Zhi Tang
Japanese Catnip (Jing Jie) Xiao Feng San
Saposhnikovia Roots (Fang Feng) Xiao Feng San

"Herbs that invigorate the Blood" recommended for henoch-Schonlein purpura

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Peach Kernels (Tao Ren) Shen Tong Zhu Yu Tang | Tao He Cheng Qi Tang
Safflowers (Hong Hua) Shen Tong Zhu Yu Tang
Szechuan Lovage Roots (Chuan Xiong) Shen Tong Zhu Yu Tang

"Herbs that drain Dampness" recommended for henoch-Schonlein purpura

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Talc (Hua Shi) Gan Lu Xiao Du Dan
Virgate Wormwood (Yin Chen) Gan Lu Xiao Du Dan

"Cool/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for henoch-Schonlein purpura

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Greater Burdock Fruits (Niu Bang Zi) Xiao Feng San
Cicada Sloughs (Chan Tui) Xiao Feng San