TCM Herbal Formulas for Gastritis

Explore below some TCM herbal formulas used to address gastritis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that promote qi movement
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that harmonize lesser yang-warp disorders
 • Formulas that dry dampness and transform phlegm
 • Formulas that harmonize stomach-Intestines
 • Formulas for a rebellious qi
 • Formulas that harmonize liver-Spleen
 • Formulas that release the exterior and warm the interior
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that stop bleeding
 • Formulas that vent membrane source
 • Formulas that clear heat and expel dampness
 • Formulas that expel dampness
 • Formulas that clear heat
 • Formulas that moisten intestines and unblock bowels
 • Formulas that clear wind-Cold
 • Formulas that reduce food accumulation and transform stagnation
 • Formulas that warm interior cold
 • Formulas that warm and transform water and dampness
 • Formulas that transform dampness and harmonize stomach
 • Formulas that disperse dryness and moisten
 • Formulas that secure irregular uterine bleeding and stop vaginal discharge
 • Formulas that purge heat accumulation
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that clear qi-level heat
 • Formulas that clear heat and transform phlegm
 • Formulas that induce vomiting

All "formulas that harmonize stomach-Intestines" recommended for gastritis

Formula Key herbs
Ban Xia Xie Xin Tang Goldthread Rhizomes (Huang Lian)
Huang Lian Tang Goldthread Rhizomes (Huang Lian)

All "formulas for a rebellious qi" recommended for gastritis

Formula Key herbs
Ju Pi Zhu Ru Tang Tangerine Peel (Chen Pi), Bamboo Shavings (Zhu Ru)
Xuan Fu Dai Zhe Tang Inula Flowers (Xuan Fu Hua)

All "formulas that harmonize liver-Spleen" recommended for gastritis

Formula Key herbs
Si Ni San Bupleurum Roots (Chai Hu)
Xiao Yao San Bupleurum Roots (Chai Hu)

All "formulas that release the exterior and warm the interior" recommended for gastritis

Formula Key herbs
Wu Ji San Ephedra (Ma Huang), Angelica Roots (Bai Zhi), Poria-Cocos Mushrooms (Fu Ling)
Gui Zhi Ren Shen Tang Cinnamon Twigs (Gui Zhi), Ginseng (Ren Shen)

All "formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation" recommended for gastritis

Formula Key herbs
Dan Shen Yin Red Sage Roots (Dan Shen)
Dang Gui Shao Yao San White Peony Roots (Bai Shao)

All "formulas that stop bleeding" recommended for gastritis

Formula Key herbs
Huang Tu Tang Stove Earth (Zao Xin Tu)
Shi Hui San Japanese Thistle (Da Ji), Field Thistles (Xiao Ji)

Acupoints for Gastritis

See more details below about Jiali EX-HN, an acupoint used to address gastritis.

 • By Meridian
 • Extra Points: Head and Neck (EX-HN)
Jiali EX-HN

Jiali EX-HN

Inside the mouth, on the mucosa of the cheek, 1 cun posterior to the corner of the mouth.

TCM Herbs for Gastritis

Explore below some TCM herbs used to address gastritis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that regulate qi
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that drain dampness
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Aromatic herbs that transform dampness
 • Herbs that invigorate the blood
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Herbs that cool the blood
 • Herbs that stop bleeding
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Purgative herbs that drain downward
 • Herbs that relieve coughing and wheezing
 • Laxative herbs that drain downward
 • Herbs that relieve food stagnation
 • Tonic herbs for blood deficiency

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Sichuan Pepper (Hua Jiao) Da Jian Zhong Tang
Dried Ginger (Gan Jiang) Gan Cao Gan Jiang Tang
Lesser Galangal Rhizomes (Gao Liang jiang) Liang Fu Wan
Evodia Fruits (Wu Zhu Yu) Wu Zhu Yu Tang

"Cool herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Bamboo Shavings (Zhu Ru) Ju Pi Zhu Ru Tang
Snake Gourds (Gua Lou) Xiao Xian Xiong Tang
Snake Gourd Roots (Tian Hua Fen) Not applicable

"Warm/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi) Chai Hu Gui Jiang Tang | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Xiao Qing Long Tang | Gui Zhi Ren Shen Tang
Ephedra (Ma Huang) Wu Ji San | Xiao Qing Long Tang
Angelica Roots (Bai Zhi) Wu Ji San

"Herbs that drain Dampness" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Poria-Cocos Mushrooms (Fu Ling) Wu Ji San | Ling Gui Zhu Gan Tang | Shen Ling Bai Zhu San
Job's Tears (Yi Yi Ren) San Ren Tang
Water Plantain (Ze Xie) Wei Ling Tang

"Warm herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia) Er Chen Tang | Huang Lian Wen Dan Tang | Wen Dan Tang
Inula Flowers (Xuan Fu Hua) Xuan Fu Dai Zhe Tang
Melon Stalks (Gua Di ) Gua Di San

"Herbs that clear Heat and dry Dampness" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Goldthread Rhizomes (Huang Lian) Ban Xia Xie Xin Tang | Huang Lian Tang | Zuo Jin Wan
Baikal Skullcap Roots (Huang Qin) Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Hao Qin Qing Dan Tang

"Cool/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Bupleurum Roots (Chai Hu) Chai Hu Gui Jiang Tang | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Si Ni San | Chai Hu Shu Gan San | Xiao Chai Hu Tang | Xiao Yao San
Mulberry Leaves (Sang Ye) Sha Shen Mai Men Dong Tang

"Aromatic herbs that transform Dampness" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Black Atractylodes Rhizomes (Cang Zhu) Wei Ling Tang | Ping Wei San
Cardamon Fruits (Bai Dou Kou) San Ren Tang

"Herbs that invigorate the Blood" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Red Sage Roots (Dan Shen) Dan Shen Yin
Szechuan Lovage Roots (Chuan Xiong) Yue Ju Wan

"Tonic herbs for Yin Deficiency" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Dwarf Lilyturf Roots (Mai Dong) Sha Shen Mai Men Dong Tang | Yi Wei Tang
Glehnia Roots (Bei Sha Shen) Sha Shen Mai Men Dong Tang

"Herbs that cool the Blood" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Unprepared Rehmannia (Di Huang) Yi Wei Tang
Field Thistles (Xiao Ji) Shi Hui San

"Herbs that stop bleeding" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Stove Earth (Zao Xin Tu) Huang Tu Tang
Japanese Thistle (Da Ji) Shi Hui San

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi) Zhi Zi Chi Tang
Sweet Wormwood Herbs (Qing Hao) Hao Qin Qing Dan Tang