Chronic Gastritisaccording to TCM

Symptom family: Gastritis Variants

Parent symptom: Gastritis

TCM Herbal Formulas for Chronic Gastritis

Explore below some TCM herbal formulas used to address chronic gastritis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that promote qi movement
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that dry dampness and transform phlegm
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that reduce food accumulation and transform stagnation
 • Formulas that warm interior cold
 • Formulas that release the exterior and warm the interior
 • Formulas that warm and transform water and dampness
 • Formulas that transform dampness and harmonize stomach
 • Formulas that disperse dryness and moisten
 • Formulas that secure irregular uterine bleeding and stop vaginal discharge
 • Formulas that harmonize lesser yang-warp disorders
 • Formulas that purge heat accumulation
 • Formulas that harmonize liver-Spleen
 • Formulas for a rebellious qi
 • Formulas that nourish yin and tonify

All "formulas that warm the middle and dispel cold" recommended for chronic gastritis

Formula Key herbs
Da Jian Zhong Tang Sichuan Pepper (Hua Jiao)
Wu Zhu Yu Tang Evodia Fruits (Wu Zhu Yu)
Xiao Jian Zhong Tang Maltose (Yi Tang)

All "formulas that dry dampness and transform phlegm" recommended for chronic gastritis

Formula Key herbs
Er Chen Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia), Tangerine Peel (Chen Pi)
Huang Lian Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)
Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)

All "formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation" recommended for chronic gastritis

Formula Key herbs
Dan Shen Yin Red Sage Roots (Dan Shen)
Dang Gui Shao Yao San White Peony Roots (Bai Shao)

TCM Herbs for Chronic Gastritis

Explore below some TCM herbs used to address chronic gastritis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Herbs that regulate qi
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that invigorate the blood
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Herbs that relieve food stagnation
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that drain dampness
 • Aromatic herbs that transform dampness
 • Herbs that cool the blood

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for chronic gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Sichuan Pepper (Hua Jiao) Da Jian Zhong Tang
Dried Ginger (Gan Jiang) Gan Cao Gan Jiang Tang
Lesser Galangal Rhizomes (Gao Liang jiang) Liang Fu Wan
Evodia Fruits (Wu Zhu Yu) Wu Zhu Yu Tang

"Herbs that regulate Qi" recommended for chronic gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Tangerine Peel (Chen Pi) Er Chen Tang
Sichuan Chinaberries (Chuan Lian Zi) Jin Ling Zi San
Coco-Grass Rhizomes (Xiang Fu) Liang Fu Wan

"Cool/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for chronic gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Bupleurum Roots (Chai Hu) Chai Hu Shu Gan San | Xiao Chai Hu Tang | Xiao Yao San
Mulberry Leaves (Sang Ye) Sha Shen Mai Men Dong Tang

"Herbs that invigorate the Blood" recommended for chronic gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Red Sage Roots (Dan Shen) Dan Shen Yin
Szechuan Lovage Roots (Chuan Xiong) Yue Ju Wan

"Warm herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for chronic gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia) Er Chen Tang | Huang Lian Wen Dan Tang | Wen Dan Tang
Inula Flowers (Xuan Fu Hua) Xuan Fu Dai Zhe Tang

"Tonic herbs for Yin Deficiency" recommended for chronic gastritis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Dwarf Lilyturf Roots (Mai Dong) Sha Shen Mai Men Dong Tang | Yi Wei Tang
Glehnia Roots (Bei Sha Shen) Sha Shen Mai Men Dong Tang