Encephalitisaccording to TCM

Symptom family: Brain Disorders

Sub-symptom(s): Acute Encephalitis Viral Encephalitis

TCM Herbal Formulas for Encephalitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address encephalitis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that clear heat and open sensory orifices
 • Formulas that clear heat and resolve toxicity
 • Formulas that pacify and extinguish internal wind
 • Formulas that clear qi-level heat
 • Formulas that clear nutritive-level heat
 • Formulas that purge heat accumulation
 • Formulas that simultaneously attack and tonify
 • Formulas that warm and open sensory orifices
 • Formulas that release the exterior and clear the interior
 • Formulas that dispel summer-Heat and resolve exterior
 • External formulas for external disorders
 • Formulas that clear heat and transform phlegm

All "formulas that clear qi-level heat" recommended for encephalitis

Formula Key herbs
Bai Hu Tang Gypsum (Shi Gao)
Zhu Ye Shi Gao Tang Gypsum (Shi Gao)

All "formulas that clear nutritive-level heat" recommended for encephalitis

Formula Key herbs
Qing Gong Tang Ningpo Figwort Roots (Xuan Shen), Water Buffalo Horns (Shui Niu Jiao)
Qing Ying Tang Water Buffalo Horns (Shui Niu Jiao)

TCM Herbs for Encephalitis

Explore below some TCM herbs used to address encephalitis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that open the orifices
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Herbs that cool the blood
 • Purgative herbs that drain downward
 • Herbs that pacify internal liver wind and stop tremors
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Herbs that expel parasites
 • Herbs that invigorate the blood
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough

"Herbs that open the Orifices" recommended for encephalitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Musk (She Xiang) Su He Xiang Wan | Hui Chun Dan | Zhi Bao Dan | Zi Xue Dan
Styrax (Su He Xiang) Su He Xiang Wan
Borneol (Bing Pian) Su He Xiang Wan
Benzoin (An Xi Xiang) Su He Xiang Wan

"Herbs that clear Heat and relieve Toxicity" recommended for encephalitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Honeysuckle Flowers (Jin Yin Hua) Yin Qiao San
Forsythia Fruits (Lian Qiao) Yin Qiao San
Andrographis Herbs (Chuan Xin Lian) Not applicable

"Purgative herbs that drain downward" recommended for encephalitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Rhubarb (Da Huang) Da Cheng Qi Tang | Huang Long Tang
Mirabilites (Mang Xiao) Huang Long Tang

"Herbs that pacify Internal Liver Wind and stop Tremors" recommended for encephalitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Saiga Antelope's Horns (Ling Yang Jiao) Ling Jiao Gou Teng Tang | Zi Xue Dan
Gambir Stems And Thorns (Gou Teng) Ling Jiao Gou Teng Tang

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for encephalitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Gypsum (Shi Gao) Bai Hu Tang | Qing Wen Bai Du Yin | Zhu Ye Shi Gao Tang
Anemarrhena Rhizomes (Zhi Mu) Qing Wen Bai Du Yin