Acute Encephalitisaccording to TCM

Symptom family: Brain Disorders

Parent symptom: Encephalitis

TCM Herbal Formulas for Acute Encephalitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address acute encephalitis, organized by formula type.

  • By Formula Type
  • Formulas that clear heat and open sensory orifices

TCM Herbs for Acute Encephalitis

Explore below some TCM herbs used to address acute encephalitis, organized by herb category.

  • By Herb Category
  • Herbs that cool the blood
  • Herbs that open the orifices
  • Herbs that pacify internal liver wind and stop tremors

"Herbs that cool the Blood" recommended for acute encephalitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Water Buffalo Horns (Shui Niu Jiao) Zhi Bao Dan | Zi Xue Dan
Ox Gallstones (Niu Huang) Hui Chun Dan