Chronic Hepatitisaccording to TCM

Symptom family: Hepatitis and Liver Conditions

Parent symptom: Hepatitis

TCM Herbal Formulas for Chronic Hepatitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address chronic hepatitis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that dry dampness and transform phlegm
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that vent membrane source
 • Formulas that nourish the heart and calm the mind
 • Formulas that expel dampness
 • Formulas for a rebellious qi
 • Formulas that promote qi movement

All "formulas that nourish yin and tonify" recommended for chronic hepatitis

Formula Key herbs
Yi Guan Jian
Liu Wei Di Huang Wan Prepared Rehmannia (Shu Di huang)

All "formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation" recommended for chronic hepatitis

Formula Key herbs
Da Huang Zhe Chong Wan Rhubarb (Da Huang), Ground Beetles (Tu Bie Chong)
Xuan Fu Hua Tang Inula Flowers (Xuan Fu Hua)

All "formulas that dry dampness and transform phlegm" recommended for chronic hepatitis

Formula Key herbs
Huang Lian Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)
Wen Dan Tang Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia)

All "formulas that warm the middle and dispel cold" recommended for chronic hepatitis

Formula Key herbs
Wu Zhu Yu Tang Evodia Fruits (Wu Zhu Yu)
Xiao Jian Zhong Tang Maltose (Yi Tang)

TCM Herbs for Chronic Hepatitis

Explore below some TCM herbs used to address chronic hepatitis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that invigorate the blood
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Herbs that drain dampness
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Purgative herbs that drain downward
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs that nourish the heart and calm the spirit
 • Aromatic herbs that transform dampness
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold

"Herbs that invigorate the Blood" recommended for chronic hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ground Beetles (Tu Bie Chong) Da Huang Zhe Chong Wan
Szechuan Lovage Roots (Chuan Xiong) Yue Ju Wan

"Warm herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for chronic hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia) Huang Lian Wen Dan Tang | Wen Dan Tang
Inula Flowers (Xuan Fu Hua) Xuan Fu Dai Zhe Tang | Xuan Fu Hua Tang

"Herbs that drain Dampness" recommended for chronic hepatitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Poria-Cocos Mushrooms (Fu Ling) Shen Ling Bai Zhu San
Water Plantain (Ze Xie) Wei Ling Tang