Bacillary Dysenteryaccording to TCM

Symptom family: Diarrhea and Dysentery

Parent symptom: Dysentery

Sub-symptom(s): Chronic Bacillary Dysentery

TCM Herbal Formulas for Bacillary Dysentery

Explore below some TCM herbal formulas used to address bacillary dysentery, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that clear wind-Cold
 • Formulas that dispel summer-Heat and resolve exterior
 • Formulas that vent membrane source
 • Formulas that clear internal abscesses and sores
 • Formulas that release the exterior and clear the interior
 • Formulas that clear heat from the organs
 • Formulas that clear heat and expel dampness
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that purge heat accumulation
 • Formulas that secure irregular uterine bleeding and stop vaginal discharge
 • Formulas that warm and purge
 • Formulas that expel parasites

All "formulas that clear wind-Cold" recommended for bacillary dysentery

Formula Key herbs
Ge Gen Tang Kudzu Roots (Ge Gen)
Xiao Qing Long Tang Ephedra (Ma Huang), Cinnamon Twigs (Gui Zhi)

All "formulas that dispel summer-Heat and resolve exterior" recommended for bacillary dysentery

Formula Key herbs
Xiang Ru San Vietnamese Balm (Xiang Ru)
Xin Jia Xiang Ru Yin Vietnamese Balm (Xiang Ru)

TCM Herbs for Bacillary Dysentery

Explore below some TCM herbs used to address bacillary dysentery, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Purgative herbs that drain downward
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Herbs that relieve coughing and wheezing
 • Aromatic herbs that transform dampness
 • Herbs that drain dampness
 • Herbs that stabilize and bind

"Warm/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for bacillary dysentery

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi) Chai Hu Gui Jiang Tang | Xiao Qing Long Tang
Vietnamese Balm (Xiang Ru) Xiang Ru San | Xin Jia Xiang Ru Yin
Ephedra (Ma Huang) Xiao Qing Long Tang

"Cool/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for bacillary dysentery

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Kudzu Roots (Ge Gen) Ge Gen Tang | Ge Geng Huang Qin Huang Lian Tang
Bupleurum Roots (Chai Hu) Chai Hu Gui Jiang Tang

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for bacillary dysentery

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Evodia Fruits (Wu Zhu Yu) Wu Zhu Yu Tang
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Wen Pi Tang

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for bacillary dysentery

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Atractylodes Rhizomes (Bai Zhu) Wan Dai Tang
Yam (Shan Yao) Wan Dai Tang