Pulmonary Tuberculosisaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Pulmonary Tuberculosis

Explore below some TCM herbal formulas used to address pulmonary tuberculosis, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that stop bleeding
 • Formulas that disperse dryness and moisten
 • Formulas that dispel phlegm
 • Formulas that vent membrane source
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that stabilize exterior and stop sweating
 • Formulas that clear heat from deficiency
 • Formulas that clear qi-level heat

All "formulas that tonify qi" recommended for pulmonary tuberculosis

Formula Key herbs
Bu Fei Tang Ginseng (Ren Shen), Milkvetch Roots (Huang Qi)
Ren Shen Ge Jie San Tokay Geckos (Ge Jie), Ginseng (Ren Shen)
Sheng Mai San Ginseng (Ren Shen)

All "formulas that stop bleeding" recommended for pulmonary tuberculosis

Formula Key herbs
Ke Xie Fang Natural Indigo (Qing Dai), Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi)
Shi Hui San Japanese Thistle (Da Ji), Field Thistles (Xiao Ji)

All "formulas that disperse dryness and moisten" recommended for pulmonary tuberculosis

Formula Key herbs
Qing Zao Jiu Fei Tang Mulberry Leaves (Sang Ye)
Sha Shen Mai Men Dong Tang Glehnia Roots (Bei Sha Shen), Dwarf Lilyturf Roots (Mai Dong), Mulberry Leaves (Sang Ye)

TCM Herbs for Pulmonary Tuberculosis

Explore below some TCM herbs used to address pulmonary tuberculosis, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Herbs that clear heat and relieve toxicity
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Herbs that stop bleeding
 • Herbs that cool the blood
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Herbs that clear yin deficiency heat
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
 • Herbs that invigorate the blood
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that anchor and calm the spirit
 • Tonic herbs for yang deficiency

"Herbs that clear Heat and relieve Toxicity" recommended for pulmonary tuberculosis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Natural Indigo (Qing Dai) Ke Xie Fang
Catclaw Buttercup Roots (Mao Zhao Cao) Not applicable
Thunder God Vines (Lei Gong Teng) Not applicable

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for pulmonary tuberculosis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginseng (Ren Shen) Bu Fei Tang | Ren Shen Ge Jie San | Sheng Mai San
Milkvetch Roots (Huang Qi) Bu Fei Tang | Huang Qi Jian Zhong Tang
Maltose (Yi Tang) Huang Qi Jian Zhong Tang

"Herbs that stop bleeding" recommended for pulmonary tuberculosis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Japanese Thistle (Da Ji) Shi Hui San
Bletilla Rhizomes (Bai Ji) Not applicable

"Herbs that cool the Blood" recommended for pulmonary tuberculosis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Unprepared Rehmannia (Di Huang) Bai He Gu Jin Tang
Field Thistles (Xiao Ji) Shi Hui San

"Cool/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for pulmonary tuberculosis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Mulberry Leaves (Sang Ye) Qing Zao Jiu Fei Tang | Sha Shen Mai Men Dong Tang
Bupleurum Roots (Chai Hu) Chai Hu Gui Jiang Tang

"Herbs that clear Heat and purge Fire and/or clear Summer Heat" recommended for pulmonary tuberculosis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cape Jasmine Fruits (Zhi Zi) Ke Xie Fang | Zhi Zi Chi Tang
Sweet Wormwood Herbs (Qing Hao) Qing Hao Bie Jia Tang