Cor Pulmonaleaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Cor Pulmonale

Explore below some TCM herbal formulas used to address cor pulmonale, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that regulate blood
 • Formulas that warm and transform water and dampness
 • Formulas that nourish yin and tonify
 • Formulas that dispel wind-Damp
 • Formulas that purge heat accumulation
 • Formulas that clear wind-Cold

All "formulas that tonify qi" recommended for cor pulmonale

Formula Key herbs
Ren Shen Ge Jie San Tokay Geckos (Ge Jie), Ginseng (Ren Shen)
Sheng Mai San Ginseng (Ren Shen)

TCM Herbs for Cor Pulmonale

Explore below some TCM herbs used to address cor pulmonale, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that invigorate the blood
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that drain dampness
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs that cool the blood
 • Tonic herbs for yang deficiency
 • Purgative herbs that drain downward

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for cor pulmonale

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginseng (Ren Shen) Ren Shen Ge Jie San | Sheng Mai San
Milkvetch Roots (Huang Qi) Bu Yang Huang Wu Tang

"Warm/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for cor pulmonale

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi) Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang | Xiao Qing Long Tang
Ephedra (Ma Huang) Xiao Qing Long Tang