Bronchial Asthmaaccording to TCM

Symptom family: Respiratory Disorders and Symptoms

Parent symptom: Asthma

TCM Herbal Formulas for Bronchial Asthma

Explore below some TCM herbal formulas used to address bronchial asthma, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that clear wind-Cold
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that dispel phlegm
 • Formulas that clear heat and transform phlegm
 • Formulas that clear exterior disorders with interior deficiency
 • Formulas that warm and transform phlegm-Cold
 • Formulas that warm yang and tonify
 • Formulas that promote qi movement
 • Formulas for a rebellious qi
 • Formulas that harmonize lesser yang-warp disorders
 • Formulas that clear internal abscesses and sores

All "formulas that clear wind-Cold" recommended for bronchial asthma

Formula Key herbs
Da Qing Long Tang Ephedra (Ma Huang)
Xiao Qing Long Tang Ephedra (Ma Huang), Cinnamon Twigs (Gui Zhi)

All "formulas that tonify qi" recommended for bronchial asthma

Formula Key herbs
Ren Shen Ge Jie San Tokay Geckos (Ge Jie), Ginseng (Ren Shen)
Yu Ping Feng San Milkvetch Roots (Huang Qi)

TCM Herbs for Bronchial Asthma

Explore below some TCM herbs used to address bronchial asthma, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
 • Herbs that regulate qi
 • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Tonic herbs for yang deficiency
 • Herbs that relieve food stagnation
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat

"Warm/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for bronchial asthma

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ephedra (Ma Huang) Da Qing Long Tang | Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang | Xiao Qing Long Tang
Cinnamon Twigs (Gui Zhi) Shen Qi Wan | Xiao Qing Long Tang

"Warm herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for bronchial asthma

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Perilla Seeds (Zi Su Zi) San Zi Yang Qin Tang | Su Zi Jiang Qi Tang
Arisaema (Tian Nan Xing) Di Tan Tang

"Herbs that regulate Qi" recommended for bronchial asthma

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Red Tangerine Peel (Ju Hong) Di Tan Tang
Lindera Roots (Wu Yao) Si Mo Tang

"Cool herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for bronchial asthma

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Chlorite Schist (Meng Shi) Gun Tan Wan
White Mustard Seeds (Bai Jie Zi) San Zi Yang Qin Tang

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for bronchial asthma

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginseng (Ren Shen) Ren Shen Ge Jie San
Milkvetch Roots (Huang Qi) Yu Ping Feng San