Pelvic Inflammatory Diseaseaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Pelvic Inflammatory Disease

Explore below some TCM herbal formulas used to address pelvic inflammatory disease, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation
 • Formulas that secure irregular uterine bleeding and stop vaginal discharge
 • Formulas that clear internal abscesses and sores
 • Formulas that clear heat from the organs
 • Formulas that harmonize lesser yang-warp disorders
 • Formulas that warm the middle and dispel cold
 • Formulas that harmonize liver-Spleen
 • Formulas that clear heat and expel dampness
 • Formulas that warm and transform water and dampness
 • Formulas that tonify qi
 • Formulas that promote qi movement

All "formulas that invigorate blood and dispel blood stagnation" recommended for pelvic inflammatory disease

Formula Key herbs
Gui Zhi Fu Ling Wan Cinnamon Twigs (Gui Zhi), Poria-Cocos Mushrooms (Fu Ling)
Tao He Cheng Qi Tang Peach Kernels (Tao Ren), Rhubarb (Da Huang)
Di Dang Tang Leeches (Shui Zhi), Tabanus Horseflies (Meng Chong)

All "formulas that secure irregular uterine bleeding and stop vaginal discharge" recommended for pelvic inflammatory disease

Formula Key herbs
Zhen Ling Dan Limonitum (Yu Yu Liang), Red Halloysite (Chi Shi Zhi)
Gu Jing Wan Tortoise Plastrons (Gui Ban), White Peony Roots (Bai Shao)
Yi Huang Tang Yam (Shan Yao), Foxnut Seeds (Qian Shi)

All "formulas that clear internal abscesses and sores" recommended for pelvic inflammatory disease

Formula Key herbs
Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb (Da Huang)
Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San Job's Tears (Yi Yi Ren)

All "formulas that clear heat from the organs" recommended for pelvic inflammatory disease

Formula Key herbs
Huang Qin Tang Baikal Skullcap Roots (Huang Qin)
Long Dan Xie Gan Tang Chinese Gentian (Long Dan Cao)

TCM Herbs for Pelvic Inflammatory Disease

Explore below some TCM herbs used to address pelvic inflammatory disease, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that drain dampness
 • Herbs that invigorate the blood
 • Herbs that stabilize and bind
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Tonic herbs for qi deficiency
 • Purgative herbs that drain downward
 • Warm/Acrid herbs that release the exterior
 • Herbs that clear heat and purge fire and/or clear summer heat
 • Cool/Acrid herbs that release the exterior
 • Tonic herbs for yin deficiency
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs that regulate qi

"Herbs that drain Dampness" recommended for pelvic inflammatory disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Poria-Cocos Mushrooms (Fu Ling) Gui Zhi Fu Ling Wan
Job's Tears (Yi Yi Ren) Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San
Virgate Wormwood (Yin Chen) Yin Chen Hao Tang

"Herbs that invigorate the Blood" recommended for pelvic inflammatory disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Peach Kernels (Tao Ren) Tao He Cheng Qi Tang
Leeches (Shui Zhi) Di Dang Tang
Tabanus Horseflies (Meng Chong) Di Dang Tang

"Herbs that stabilize and bind" recommended for pelvic inflammatory disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Limonitum (Yu Yu Liang) Zhen Ling Dan
Red Halloysite (Chi Shi Zhi) Zhen Ling Dan
Foxnut Seeds (Qian Shi) Yi Huang Tang

"Herbs that clear Heat and dry Dampness" recommended for pelvic inflammatory disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Baikal Skullcap Roots (Huang Qin) Hao Qin Qing Dan Tang | Huang Qin Tang
Chinese Gentian (Long Dan Cao) Long Dan Xie Gan Tang

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for pelvic inflammatory disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Dried Ginger (Gan Jiang) Li Zhong Wan
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Zhen Wu Tang

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for pelvic inflammatory disease

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Milkvetch Roots (Huang Qi) Sheng Yang Yi Wei Tang
Yam (Shan Yao) Yi Huang Tang