Male Infertilityaccording to TCM

Symptom family: Sexual Health Disorders

Parent symptom: Infertility

TCM Herbal Formulas for Male Infertility

Explore below some TCM herbal formulas used to address male infertility, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that tonify qi and blood
 • Formulas that tonify yin and yang
 • Formulas that tonify blood
 • Formulas that warm yang and tonify

TCM Herbs for Male Infertility

Explore below some TCM herbs used to address male infertility, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Tonic herbs for yang deficiency
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Tonic herbs for blood deficiency
 • Herbs for external application
 • Herbs that stabilize and bind

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for male infertility

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Muttons (Yang Rou) Dang Gui Sheng Jiang Yang Rou Tang
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Zan Yu Dan
Cinnamon Bark (Rou Gui) Zan Yu Dan

"Tonic herbs for Blood Deficiency" recommended for male infertility

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Fleeceflower Roots (He Shou Wu) Qi Bao Mei Ran Dan
White Peony Roots (Bai Shao) Shao Yao Gan Cao Tang