Hydroceleaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Hydrocele

Explore below some TCM herbal formulas used to address hydrocele, organized by formula type.

 • By Formula Type
 • Formulas that drive out excess water
 • Formulas that promote qi movement
 • Formulas that promote urination and leach out dampness
 • Formulas that expel dampness

All "formulas that drive out excess water" recommended for hydrocele

Formula Key herbs
Ji Jiao Li Huang Wan Stephania Roots (Fang Ji)
Yu Gong San Morning Glory Seeds (Qian Niu Zi)

TCM Herbs for Hydrocele

Explore below some TCM herbs used to address hydrocele, organized by herb category.

 • By Herb Category
 • Herbs that warm the interior and/or expel cold
 • Herbs that clear heat and dry dampness
 • Herbs that drain dampness
 • Cathartic herbs that drain downward
 • Aromatic herbs that transform dampness

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for hydrocele

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Fennel Seeds (Xiao Hui Xiang) Nuan Gan Jian
Cinnamon Bark (Rou Gui) Nuan Gan Jian