Cardiogenic Shockaccording to TCM

Symptom family: Cardiac Disorders

TCM Herbal Formulas for Cardiogenic Shock

Explore below some TCM herbal formulas used to address cardiogenic shock, organized by formula type.

  • By Formula Type
  • Formulas that rescue devastated yang

All "formulas that rescue devastated yang" recommended for cardiogenic shock

Formula Key herbs
Hui Yang Jiu Ji Tang Prepared Aconite (Zhi Fu Zi), Dried Ginger (Gan Jiang), Cinnamon Bark (Rou Gui)
Shen Fu Tang Ginseng (Ren Shen)

TCM Herbs for Cardiogenic Shock

Explore below some TCM herbs used to address cardiogenic shock, organized by herb category.

  • By Herb Category
  • Herbs that warm the interior and/or expel cold
  • Tonic herbs for qi deficiency

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for cardiogenic shock

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Hui Yang Jiu Ji Tang
Dried Ginger (Gan Jiang) Hui Yang Jiu Ji Tang
Cinnamon Bark (Rou Gui) Hui Yang Jiu Ji Tang