Acute Meningitisaccording to TCM

Symptom family: Neuralgias and Neuropathies

Parent symptom: Meningitis

TCM Herbal Formulas for Acute Meningitis

Explore below some TCM herbal formulas used to address acute meningitis, organized by formula type.

  • By Formula Type
  • Formulas that clear heat and open sensory orifices

TCM Herbs for Acute Meningitis

Explore below some TCM herbs used to address acute meningitis, organized by herb category.

  • By Herb Category
  • Herbs that cool the blood
  • Herbs that open the orifices
  • Herbs that pacify internal liver wind and stop tremors

"Herbs that cool the Blood" recommended for acute meningitis

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Water Buffalo Horns (Shui Niu Jiao) Zhi Bao Dan | Zi Xue Dan
Ox Gallstones (Niu Huang) Hui Chun Dan