Leukopeniaaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Leukopenia

Explore below some TCM herbal formulas used to address leukopenia, organized by formula type.

  • By Formula Type
  • Formulas that tonify blood
  • Formulas that warm the middle and dispel cold
  • Formulas that warm yang and tonify

TCM Herbs for Leukopenia

Explore below some TCM herbs used to address leukopenia, organized by herb category.

  • By Herb Category
  • Tonic herbs for qi deficiency
  • Herbs that warm the interior and/or expel cold
  • Herbs that invigorate the blood
  • Tonic herbs for yang deficiency

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for leukopenia

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Milkvetch Roots (Huang Qi) Dang Gui Bu Xue Tang | Huang Qi Jian Zhong Tang
Maltose (Yi Tang) Huang Qi Jian Zhong Tang

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for leukopenia

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) You Gui Wan
Cinnamon Bark (Rou Gui) You Gui Wan