Hookworm Infectionaccording to TCM

Symptom family: Intestinal Parasitic Infections

Parent symptom: Intestinal Parasites

TCM Herbal Formulas for Hookworm Infection

Explore below some TCM herbal formulas used to address hookworm infection, organized by formula type.

  • By Formula Type
  • Formulas that expel parasites
  • Formulas that warm the middle and dispel cold
  • Formulas that reduce food accumulation and transform stagnation

All "formulas that expel parasites" recommended for hookworm infection

Formula Key herbs
Wu Mei Wan Chinese Plums (Wu Mei)
Hua Chong Wan Carpesium Fruits (He Shi)

TCM Herbs for Hookworm Infection

Explore below some TCM herbs used to address hookworm infection, organized by herb category.

  • By Herb Category
  • Herbs that expel parasites
  • Tonic herbs for qi deficiency
  • Herbs that stabilize and bind

"Herbs that expel parasites" recommended for hookworm infection

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Carpesium Fruits (He Shi) Hua Chong Wan
Quisqualis Fruits (Shi Jun Zi) Fei Er Wan
Areca Nuts (Bing Lang) Fei Er Wan
Chinaberry Root Barks (Ku Lian Pi) Not applicable
Male Fern Rhizomes (Guan Zhong) Not applicable

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for hookworm infection

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Milkvetch Roots (Huang Qi) Huang Qi Jian Zhong Tang
Maltose (Yi Tang) Huang Qi Jian Zhong Tang