Emphysemaaccording to TCM

TCM Herbal Formulas for Emphysema

Explore below some TCM herbal formulas used to address emphysema, organized by formula type.

  • By Formula Type
  • Formulas that tonify qi
  • Formulas that dry dampness and transform phlegm
  • Formulas that warm interior cold
  • Formulas that secure lungs and stop coughing
  • Formulas that warm and transform phlegm-Cold
  • Formulas that warm yang and tonify
  • Formulas that promote qi movement
  • Formulas for a rebellious qi
  • Formulas that clear wind-Cold
  • Formulas that disperse dryness and moisten

All "formulas that tonify qi" recommended for emphysema

Formula Key herbs
Bu Fei Tang Ginseng (Ren Shen), Milkvetch Roots (Huang Qi)
Ren Shen Ge Jie San Tokay Geckos (Ge Jie), Ginseng (Ren Shen)

TCM Herbs for Emphysema

Explore below some TCM herbs used to address emphysema, organized by herb category.

  • By Herb Category
  • Warm/Acrid herbs that release the exterior
  • Warm herbs that transform phlegm and stop cough
  • Tonic herbs for qi deficiency
  • Herbs that regulate qi
  • Herbs that warm the interior and/or expel cold
  • Herbs that stabilize and bind
  • Tonic herbs for yang deficiency
  • Cool herbs that transform phlegm and stop cough
  • Herbs that relieve food stagnation
  • Herbs that relieve coughing and wheezing

"Warm/Acrid herbs that release the Exterior" recommended for emphysema

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Cinnamon Twigs (Gui Zhi) Shen Qi Wan | Xiao Qing Long Tang
Ephedra (Ma Huang) Xiao Qing Long Tang
Perilla Leaves (Zi Su Ye) Xing Su San

"Warm herbs that transform Phlegm and stop Cough" recommended for emphysema

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Perilla Seeds (Zi Su Zi) San Zi Yang Qin Tang | Su Zi Jiang Qi Tang
Crow-Dipper Rhizomes (Ban Xia) Er Chen Tang

"Tonic herbs for Qi Deficiency" recommended for emphysema

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Ginseng (Ren Shen) Bu Fei Tang | Ren Shen Ge Jie San
Milkvetch Roots (Huang Qi) Bu Fei Tang

"Herbs that regulate Qi" recommended for emphysema

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Tangerine Peel (Chen Pi) Er Chen Tang
Lindera Roots (Wu Yao) Si Mo Tang

"Herbs that warm the Interior and/or expel Cold" recommended for emphysema

Herb Formulas they belong to (if applicable)
Dried Ginger (Gan Jiang) Gan Cao Gan Jiang Tang
Prepared Aconite (Zhi Fu Zi) Shen Qi Wan